برچسب: ableism


  • توانمندگرایی یا Ableism چیست؟ چگونه با آن مقابله کنیم؟

    زنی شادمانه با دستانی از هم باز شده و رو به بالا، بر روی ویلچر رنگ‌شده با رنگ‌های شاد، می‌خندد و زنی دیگر با لبخند ویلچر را هدایت می‌کند.

    توانمندگرایی یا (Ableism) به تبعیض و نابرابری علیه افراد دارای ناتوانی یا ناتوانی اطلاق می‌شود. این تبعیض می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از جمله اشتغال، آموزش، مسکن، خدمات بهداشتی و درمانی و… رخ دهد.

  • جولای؛ ماهِ «تَکریم ناتوانی» در جهان، disabilitypride#

    پرچمِ تکریم ناتوانی

    تفاخر به ناتوانی مفهومی است که در آن، افرادِ دارای ناتوانی و کم‌توانی، تمام هویت خود را که شامل ناتوانی و کم‌توانی‌ نیز می‌شود، در آغوش می‌گیرند. ماهِ «تَکریم ناتوانی» در جهان، به تجلیل از جامعهٔ ناتوانان و تقویت صدای آن‌ها، معرفی فعالیت و دستاوردهای آن‌ها اختصاص دارد. همچنین فرصتی برای اشاعه قبیح‌پنداری توانمندگرایی و…