کم‌توانی

  • واژهٔ رایج ولی توهین‌آمیزِ «معلولیت»؛ چه باید کرد؟

    واژهٔ رایج ولی توهین‌آمیزِ «معلولیت»؛ چه باید کرد؟

    اینطور نباید باشد که افراد دارای ناتوانی با یک وضعیت محدود‌کننده تعریف شوند. در درجه اول باید فردیت اولویت داشته باشد و بدانیم هر فرد در جامعه پتانسیل تولید دارد و به هیچ عنوان نباید با نام‌گذاری خطا محیط‌های اجتماعی را دچار تبعیض و انحصار کرد. واژهٔ «معلول» به آن جهت توهین‌آمیز است که برجسته‌ساز…

    دسته‌بندی: