برچسب: محتوا


  • نکته‌های وبِ فراگیر؛ هم‌ترازی بلوک‌های متن از طرفین صفحه

    پاراگراف‌های متن نباید با هردو سمت صفحه هم‌تراز (Justified) شده باشد.

    بلوک‌های متن کاملاً طرفین‌تراز (Fully justified)، مرکزچین یا چپ‌چین در زبان فارسی، بارهای شناختی نامناسبی را برای کاربران دارای ناتوانی‌های شناختی ایجاد می‌کنند. مطمئن هستید که محتوای متنی شما همیشه راست‌چین باشد و فضای خالی هر دو طرف صفحه را پر نکند یا به عبارتی طرفین‌تراز (Justified) نباشد؟