شاخص موفقیت ۱.۳.۴ – جهت قرارگیری صفحه

رعایت قانون «جهت قرارگیری صفحه (Orientation)» مستلزم این است که وب‌سایت طوری طراحی شود که هم برای نمایش عمودی و هم افقی مناسب باشد.

توضیحات

برخی کاربران یک تراز ترجیحی یا نیاز فیزیکی (عمودی یا افقی)، دارند و احتیاج دارند محتوای وب‌سایت با نیاز آن‌ها مطابقت داشته باشد. بعضی هم ممکن است دچار اختلالات بینایی باشند و بر همین مبنا، یک شیوه نمایش را بر دیگری ترجیح دهند.

اغلب وب‌سایت‌ها خود‌به‌خود این دستور‌العمل را رعایت می‌کنند و خود را بر مبنای موقعیت انتخابی مخاطب، مطابقت می‌دهند.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «جهت قرارگیری صفحه»

  • تمام بخش‌های محتوا باید در هر دو شیوه نمایش، معنای خود را حفظ کند.
  • تمام بخش‌های محتوا باید در هر دو شیوه نمایش، عملکرد خود را حفظ کند.

موارد استثنا

وقتی استفاده از یک تراز خاص اجتناب‌نا‌پذیر باشد؛ مثلاً:

  • یک عکس افقی که برای نمایش در حالت عمودی بیش از حد کوچک است.
  • در جایی که  یک عرض یا ارتفاع خاص، برای تحقق یک عملکرد، ضروری است.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی